ក្រវិលគុជខ្យងទឹកបរិសុទ្ធផ្នែកខាងមុខ (ប្រាក់) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ព្រះពុទ្ធជាម្តាយនៃក្រវិលគុជខ្យង (១៤ គ) មេ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ផ្នែកខាងមុខក្រវិលគុជខ្យងដែលបានបញ្ចូល (១៤ គ) ។ Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
មុខក្រវិលគុជខ្យងរាងបេះដូង (១៤ គ។ ម។ ) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក