ផ្នែកខាងមុខក្រវ៉ាត់ការ៉េឌីដូពេជ្រឌីសក្រវិលពេជ្រ (១០K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
លក់​ហើយ
ក្រវិលពេជ្រមូល (១៤K)

Popular Jewelry

ក្រវិលពេជ្រមូល (១៤K)

$ 430.79
ក្រវិលស្លឹកពេជ្រ Cannabis (១០K)

Popular Jewelry

ក្រវិលស្លឹកពេជ្រ Cannabis (១០K)

$ 430.79
គ្រឿងអលង្ការពេជ្រចង្កោម Stud Earring (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ក្រវិលពេជ្រចង្កោម (១៤ ឃ)

$ 574.79
ក្រវិលពេជ្រហាប់គីរីក្រវិលពេជ្រ (១៤ គ)
ផ្នែកខាងក្រវិលពេជ្រហាឡូបូ Stud ក្រវិលជុំ (១៤ ខេ) Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ក្រវិលពេជ្រហាឡូហូមូល (១៤ ខេ)

$ 649.19
ផ្នែកខាងមុខក្រវិលពេជ្រដូមអេស (១០ គ។ ក្រ) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ក្រវិលពេជ្រដោមដូស (១០K)

$ 325.19
ក្រវិលពេជ្រចង្កោមក្រវ៉ាត់ស្កូវការេក្រវិលការ៉េ (១០ គ) ផ្នែកខាងមុខ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ក្រវិលពេជ្រមូលមានរាងមូល (១០ គ។ ក្រ) ។
ក្រវិលពេជ្រមូល (១៤K) ។

Popular Jewelry

ក្រវិលពេជ្រមូល (១៤K) ។

$ 2,675.99
ក្រវិលក្រឡុកបេះដូងពេជ្រ (១០ គ។ ក្រ) ។