ខ្សែសង្វាក់ពេជ្ររ៉ូលីនរ៉ូលីន (១៤ ខ) ។
ខ្សែកខ្សែក្រវ៉ាត់ពេជ្រ - ១៦,០០ សេ។ (១៤ គ)
ខ្សែកកីឡាវាយកូនបាល់ទ្រីបេះដូង (១៤ គ) ។
ខ្សែដៃវាយកូនបាល់ពេជ្រ - កំណត់ប៊ែល (១៤ គ) - Popular Jewelry
ខ្សែកកីឡាវាយកូនបាល់ពេជ្រ (១៤ គ) - Popular Jewelry