ខ្សែកអល់ឡោះខ្សែក (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែកព្រះអាឡស់ (១៤K)

$ 430.79
ខ្សែសង្វាក់យុថ្កាស្ពែល (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែសង្វាក់យុថ្កាស្ពែល (១៤ គ)

$ 12,745.19
ខ្សែកប៊ឺរី Angelary គុជ Rosary (14K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែកប៊ឺរី Angelary គុជ Rosary (14K)

$ 780.00
ច្រវាក់កាត់ពេជ្របាឡាក់បារ (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែសង្វាក់បាបារ (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែសង្វាក់ខ្សែឬស្សី (១០K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែសង្វាក់ខ្សែឬស្សី (១០K)

ពី $ 1,890.00
ខ្សែសង្វាក់ខ្សែរធុង (១០K)

Popular Jewelry

ខ្សែសង្វាក់ខ្សែរធុង (១០K)

ពី $ 2,154.00
ខ្សែសង្វាក់អូផ្កាខៀវ (ប្រាក់)