ខ្សែដៃខ្សែពួរប្រហោង / ស្រាល (១៤ គ)
ខ្សែដៃមាសខ្សែពួរលឿងសុទ្ធ (១៤K)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃមាសខ្សែពួរលឿងសុទ្ធ (១៤K)

ពី $ 182.39
ខ្សែដៃខ្សែដៃជួរដេកពីរជួរ (១៤ គ)
ខ្សែដៃតំណខ្សែដៃ (ខ្សែប្រាក់)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃតំណខ្សែដៃ (ខ្សែប្រាក់)

ពី $ 286.79
ខ្សែដៃមាសខ្សែពួរទ្រីវពណ៌ (១៤ ខ)
ខ្សែដៃមាសខ្សែភ្លោះពណ៌មាស (១៤K)
ខ្សែដៃតំណខ្សែពួរ (១៤ គ)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃតំណខ្សែពួរ (១៤ គ)

$ 469.19
ខ្សែដៃខ្សែដៃមាសលឿង ៣ ជី (១៤K)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃខ្សែដៃមាសលឿង ៣ ជី (១៤K)

$ 789.59