ខ្សែដៃកែវភ្នែកខ្លា (ជេ) ។

Popular Jewelry

ខ្សែដៃកែវភ្នែកខ្លា (ជេ) ។

ពី $ 100.79
ខ្សែដៃខ្លា - ភ្នែក (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែដៃខ្លា - ភ្នែក (១៤ គ)

$ 5,101.19
ខ្សែដៃតំណភ្ជាប់ភ្នែកប្រហោង (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែដៃរូបចម្លាក់ដំរីតាខ្លា - ភ្នែក (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែដៃភ្នែកខ្លា (១៤K) ១៤K ការ៉ាតពណ៌មាស, Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែដៃភ្ជាប់ភ្នែក - ភ្នែក (១៤K) ១៤ ការ៉ាតពណ៌មាស, Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែដៃខ្លាពីរទង (១៤K)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃខ្លាពីរទង (១៤K)

$ 1,078.79