គុយបាតំណភ្ជាប់ម៉ៃអាមីពណ៌មាស ១៤K ពណ៌មាស - Popular Jewelry
ខ្សែសង្វាក់គុយបា VS ពេជ្រម៉ៃអាមី (១៤K)
ខ្សែសង្វាក់ប៊្លុយម៉ាយគុយបាតំណសង្វាក់ (១៤ គ)
ខ្សែសង្វាក់ប៉ារ៉ាឡែលមីមីមី (២៤ គ។ ក្រ)
ខ្សែសង្វាក់គុយបាស្យូមមីយ័រ (២៤ ក) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែកម៉ាយល៍នៅគុយម៉ៃអាមី (២៤K)

Popular Jewelry

ខ្សែកម៉ាយល៍នៅគុយម៉ៃអាមី (២៤K)

$ 10,369.19
ខ្សែសង្វាក់ស៊ីអ៊ីអារបស់គុយបាស្រាល (១៤K) ។