ខ្សែសង្វាក់បាល់អឌ្ឍចន្ទ (ប្រាក់)
ផ្នែកខាងមុខបាល់សង្វាក់ (២៤ ក) Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែសង្វាក់បាល់ (២៤ ក)

$ 13,350.00
ទិដ្ឋភាពចាក់សោរខ្សែសង្វាក់នាគបាញ់ឡាស៊ែរនាគ (24K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ផ្លាទីនបាឡិននិងប៊្លុកបាល់

Popular Jewelry

ផ្លាទីនបាឡិននិងប៊្លុកបាល់

ពី $ 2,447.99
ខ្សែសង្វាក់បាបារ (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ច្រវាក់កាត់ពេជ្របាឡាក់បារ (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែសង្វាក់គ្រាប់បាល់រឹង (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែសង្វាក់គ្រាប់បាល់រឹង (១៤ គ)

ពី $ 2,031.59