ផ្នែកខាងមុខនៃការប្រណាំង Horseman Pendant (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ប៉ោលស្រោមដៃប្រដាល់ខ្នាតតូច (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
អង្កត់ទ្រូងរ៉ាកែតរ៉ាកែត (18K) អង្កត់ទ្រូង - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ឧបករណ៍បន្តោងវាយកូនបាល់ (១៨K)

$ 440.39
ពនេចរពេជ្រហ៊ីបភី (១៤ គ) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ពនេចរពេជ្រហូបប (១៤K)

$ 127.19
ផ្នែកខាងមុខបាល់បោះហបប៉ុងទីង (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

Pendant បាល់បោះហប (១៤ ខ)

$ 350.00