បេះដូងដំបូងនិងផ្កាផ្កាលំអរ (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ផ្នែកខាងបេះដូងស្ទ្រីបភ្លីតស្ទ្រីប (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
Pendant វឺដ្យីន Virgin Mary (14K)

Popular Jewelry

Pendant វឺដ្យីន Virgin Mary (14K)

$ 142.79
បេះដូង * មិត្តល្អបំផុត * ប៉ោល (១០ ឃ)
ប៉ោលបេះដូងនិងឈើឆ្កាង (១៤ គ)

Popular Jewelry

ប៉ោលបេះដូងនិងឈើឆ្កាង (១៤ គ)

$ 137.99
ប៉ោលបេះដូងលោត (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ប៉ោលបេះដូងលោត (១៤ គ)

$ 113.99
[福] ដួងចិត្តជេដេអ៊ីដ (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

[福] ដួងចិត្តជេដេអ៊ីដ (១៤ គ)

$ 137.99