ប៉ោលអាន់ប្រាក់ពីរស្លឹងដាក់នៅសងខាងឈុតជាមួយហ្សីរ៉ូនីគូបក្នុងទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ - Popular Jewelry
ប៉ាក់កាត់ពេជ្រណឺផេទីទី (១៤K) - Popular Jewelry
ផ្នែកខាងមុខភេនឃ្វីនភឺរេនខន (១៤ គ) ផ្នែកខាងមុខ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ប៉ោលកាត់ពេជ្រពីរ៉ាមីតអេហ្ស៊ីប (១៤ គ) (ទំហំតូច) - Popular Jewelry ញូវយ៉ក
Ind-Out Ankh Pendant Silver - Popular Jewelry