ផ្លាកឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួន / ខ្សែកឈ្មោះ

 

ពេជ្រស្ពៀក

អាណាខ្សែក 

ខ្សែក Infinity