ខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្សោតផ្សោតពណ៌ភ្លៀរ (១៤K)
ខ្សែកអាយស៊ីសាដាមស៊ីអេសហ្សូល (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែក្រវ៉ាត់ហាមសា (១៤K)

$ 425.99
ខ្សែកអ៊ីនធឺណេសិនណល (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែកទាក់ទងនឹង Infinity (១៤K)

$ 358.79
ខ្សែកអល់ឡោះខ្សែក (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែកព្រះអាឡស់ (១៤K)

$ 430.79