ក្រុមតន្ត្រីប៊្លូធូសអស់កល្បជានិច្ច - Popular Jewelry

Popular Jewelry

ក្រុមតន្ត្រីប៊្លូធូស

ពី $ 145.19
ផ្នែកខាងត្បូងពេជ្រអស់កល្បជានិច្ចក្រវ៉ាត់ (១៤K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ចិញ្ចៀនពេជ្រអមតៈ (១៤ គ)

$ 962.39
ចិញ្ចៀនភ្ជាប់ការកំណត់ស្ពានអណ្តែត (១០K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ចិញ្ចៀនក្រវិលពេជ្រកាក់ ៥ ដុល្លារ (១៤K)
នៅខាងមុខហ្គ្រីដចាអុងអូលខេកាបឈុន (១៤ ក) មុខ - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក