ផ្នែកខាងមុខក្រវិលដាប់ក្រាហ្វត (១៤ គ) ។ Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ក្រវិលឃ្លីបហ្គាដ (១៤ គ)

$ 299.00
ផ្នែកខាងមុខសេនបាបារ៉ាមេដាយដេលយឺរ (១៤ ខេ) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

Pendant សេនបាបារ៉ា (១៤ គ)

$ 1,250.00
ផ្នែកខាងមុខ Caridad del Cobre Virgin Shrine Pendant (14K) - Popular Jewelry - ញូវយ៉ក
ឆានែលពេជ្រកំណត់រង្វង់ ៣ ឈុត (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ឆានែលពេជ្រកំណត់រង្វង់ ៣ ឈុត (១៤K)

ពី $ 1,830.00
ចិញ្ចៀនពេជ្រឈុតពេជ្រ ៣ ឈុត (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ចិញ្ចៀនពេជ្រឈុតពេជ្រ ៣ ឈុត (១៤K)

ពី $ 2,230.00
ចិញ្ចៀនពេជ្រពេជ្រចិញ្ចៀនពេជ្រ ៣ ឈុត (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ការតំរែតំរង់ភាពតានតឹងពេជ្រ ៣ ដុំ - ឈុត (១៤ គ) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ឆានែលពេជ្រកំណត់ចិញ្ចៀនពេជ្រ ៣ ឈុត (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក