ខ្សែដៃពេជ្រប៊ូឌេត (១០ គ។ ក្រ) ។
ខ្សែដៃវាយកូនបាល់ពេជ្រ (១៤ គ)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃវាយកូនបាល់ពេជ្រ (១៤ គ)

$ 9,073.19
ខ្សែដៃពេជ្រគុយបាពេជ្រម៉ៃអាមី (១៤K) Popular Jewelry ញូវយ៉ក
ខ្សែដៃអាម៉ាទីទីនិងគុជប៊្លុង (១៤ គ)
បេះដូង &
កងដៃខ្សែដៃពេជ្រប៊្លុយប៊ែល (១៤ គ)
ខ្សែដៃពេជ្រប្រាំពីរឈុត (១៤K)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃពេជ្រប្រាំពីរឈុត (១៤K)

$ 1,438.79
ខ្សែដៃតង់ហ្សានីសនិងពេជ្រពេជ្រ (១៤ គ)
ខ្សែដៃមានរាងជាពេជ្រខ្សែដៃពេជ្រ (១៤ គ)
ខ្សែដៃខ្សែកខ្សែកពេជ្រ (១៤ គ)

Popular Jewelry

ខ្សែដៃខ្សែកខ្សែកពេជ្រ (១៤ គ)

$ 2,014.79