ខ្សែសង្វាក់ប្រាក់បារាំងហ្វ្រង់ស័រសឺលីង - Popular Jewelry
ខ្សែសង្វាក់បារាំងហ្វ្រង់កូស (១៤K)
ខ្សែសង្វាក់បារាំងហ្វ្រង់កូស្រាល ២ តោន (១៤K)
ខ្សែសង្វាក់បារាំងជុំមូល (១៤ ក) Popular Jewelry ញូវយ៉ក

Popular Jewelry

ខ្សែសង្វាក់បារាំងជុំមូល (១៤ ក)

ពី $ 654.00